image
Technology & Innovation

Green Financing ใช้เงิน...กู้สภาพแวดล้อม

  • 02 Dec 2019
  • 9652

แม้เราจะรู้ดีว่า ‘เงิน’ ซื้อไม่ได้ทุกอย่างบนโลก โดยเฉพาะการซื้อหาสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ อากาศบริสุทธิ์ น้ำที่ใสสะอาด ป่าไม้ที่งอกงาม หรือแม้แต่ชีวิตของสัตว์ทะเลที่ล้มตายจากมลภาวะที่เพิ่มขึ้นทุกที ...แต่ถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่า ‘เงิน’ จะไม่มีค่าเสียทีเดียวต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 

Green Financing คือนวัตกรรมทางการเงินที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านเครื่องมือทางการเงินต่างๆ เช่น สินเชื่อสีเขียว (Green Loan/Green Credit) ตราสารหนี้สีเขียว (Green Bond) หรือกองทุนสีเขียว (Green Funding) ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างอุตสาหกรรมการเงินการลงทุน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เพื่อยังผลประโยชน์เป็นความยั่งยืนให้กับสังคมในวงกว้าง

ทั้งนี้ โครงการที่ Green Financing มักจะมีส่วนร่วมเข้าไปช่วยเหลือก็ได้แก่ โครงการอาคารสีเขียวซึ่งใช้วัสดุท้องถิ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการเพื่อสร้างนวัตกรรมการประหยัดพลังงาน หรือพลังงานทดแทน โครงการพัฒนาสำหรับภาคการเกษตรแบบอินทรีย์ที่มีความยั่งยืน โครงการเพื่อสร้างนวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม หรือโครงการเพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และลดสภาวะโลกร้อน 

โดยปกติแล้ว การให้สินเชื่อของสถาบันทางการเงินจะพิจารณาถึง ‘ความเสี่ยง’ และ ‘ผลตอบแทน’ จากโครงการที่ลงทุนเป็นหลักว่าจะสามารถคืนทุนและเติบโตสร้างเป็นผลตอบแทนได้มากน้อยเท่าใด แต่โครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเหล่านี้ นวัตกรรม Green Financing จะเน้นไปที่การให้สินเชื่อที่สร้างผลประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด ซึ่งตัวเลขดังกล่าวจะสะท้อนอยู่ในอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับว่าโครงการนั้นส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและความยั่งยืนอย่างไร

ประโยชน์ของ Green Financing นั้น นอกจากจะส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและเติบโตอย่างยั่งยืน ช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนด้านพลังงานและลดผลกระทบของธุรกิจที่มีต่อชุมชนและสภาวะแวดล้อมโลกแล้ว ยังช่วยสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและการพัฒนาของการธนาคารเพื่อความยั่งยืน และกระตุ้นให้เกิดการขยายการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Investment: SRI)

Green Financing จึงเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เชื่อมโยงระหว่างนักลงทุนและผู้ต้องการเงินทุนเพื่อช่วยให้โลกนี้ดีขึ้นกว่าเดิม พร้อมกับพิสูจน์ว่าการเงินเพื่อสังคมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และทำได้จริง

ที่มา :  ecology.co.uk 
thestandard.co

salforest.com
thaipublica.org
forum.thaivisa.com

เรื่อง : พัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์