ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เป็นพื้นที่บริการที่ตอบโจทย์ธุรกิจสร้างสรรค์อย่างครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ด้วยแหล่งข้อมูลที่หลากหลายในการคิดหาไอเดียสร้างสรรค์ แล้วต่อยอดไอเดีย สร้างธุรกิจด้วยเครื่องมือให้คำปรึกษาและฐานข้อมูล เพื่อหาทางออกใหม่ๆ ให้กับธุรกิจด้วยกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมการออกแบบ

ฐานข้อมูลวัสดุไทย (TCDC Material Database) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลวัสดุไทย ซึ่งได้รวบรวมรายละเอียดวัสดุและข้อมูลการติดต่อผู้ประกอบการที่น่าสนใจ มีนวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทักษะภูมิปัญญาของคนไทย รวมไปถึงข้อมูลวัสดุและบริการของผู้ประกอบการในย่านการค้าสำคัญของกรุงเทพฯ เช่น เจริญรัถ เสือป่า บ้านหม้อ ฯลฯ ที่เหล่านักสร้างสรรค์สามารถสรรหาและเลือกซื้อวัสดุมาทำงานออกแบบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ตลอดจนขยายองค์ความรู้ด้านวัสดุและการออกแบบ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์

ฐานข้อมูลนี้ ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ในการนำข้อมูลไปใช้งานเพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเอง สามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีความแตกต่าง และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับผู้สนใจด้านวัสดุและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ

ถาม / ตอบ

ติดต่อเรา

เว็บไซต์ : https://web.tcdc.or.th
ส่วนบริการ : +(66) 2 105 7400 ต่อ 254
แฟกซ์: +(66) 2 105 7450
อีเมล : infomaterials@cea.or.th

ส่งข้อความถึงเรา

เงื่อนไขการใช้งาน
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.