image
Technology & Innovation

อคติลดหมดลำเอียง ด้วย AI ช่วยรับสมัครพนักงาน

  • 03 Jan 2020
  • 8661

ปัจจุบันมีหลายบริษัทเริ่มหันมาใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการรับคนเข้าทำงาน เพื่อลดความลำเอียง อคติ หรือการขาดความรอบคอบของผู้คัดเลือก จนอาจทำให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการพลาดโอกาสที่จะได้งานบ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์การคัดเลือกคนที่ใช้อยู่นั้นยังคงได้รับการฝึกฝนโดยมนุษย์ ซึ่งมีการใช้มาตรวัดด้านรูปลักษณ์ ฐานะ และการศึกษา มากกว่าจะรับคนที่เหมาะสมกับงานอย่างแท้จริง 

สตาร์ตอัพชื่อ Pymetrics จึงตั้งใจพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกพนักงานที่มีความเที่ยงตรงมากขึ้น โดยนำมาตรวัดที่อาจมีอคติเจือปน เช่น สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ เพศ และอายุ ออกไป และใช้มาตรวัดเกี่ยวกับศักยภาพในการทำงานมาทดแทนมากขึ้น เช่น ลักษณะทางอารมณ์ การรับผิดชอบต่องาน สมาธิในการทำงาน การรับมือกับความเสี่ยง และความสามารถในการจดจำ เป็นต้น

โดยตั้งแต่เริ่มใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวนี้มาตั้งแต่ปี 2013 ปัจจุบันมีบริษัทราว 40–50 แห่งที่เลือกใช้บริการซอฟต์แวร์นี้ โดยเป็นที่นิยมในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการข้อมูลของพนักงานจำนวนมากในการสร้างฐานข้อมูลที่แม่นยำ โดยมีการสร้างมาตรวัดจากการเก็บข้อมูลจากพนักงานดีเด่นของบริษัทจำนวน 100–150 คน ให้เล่นชุดเกมการทดสอบด้านประสาทวิทยาเป็นจำนวน 12 เกม ก่อนที่บริษัทจะรวบรวมข้อมูลที่ได้เป็นชุดอัลกอริทึมมาตรฐานของคุณสมบัติที่พนักงานควรมี ซึ่งผู้สมัครงานใหม่จะได้เล่นเกมชุดเดียวกันนี้ และผู้คัดเลือกจะทำการเปรียบเทียบคะแนนของผู้สมัครกับพนักงานดีเด่นที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานของบริษัท หากผ่านการทดสอบ ผู้สมัครจึงจะเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์งานเป็นลำดับต่อไป

©Pymetrics

Pymetrics ยังปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อยับยั้งความลำเอียงของปัญญาประดิษฐ์สำหรับแต่ละบริษัท เช่น หากมีจำนวนของผู้ชายที่ทำคะแนนได้มากกว่าผู้หญิงในค่ามาตรฐาน ระบบจะลดค่าความเหลื่อมล้ำให้ไม่แตกต่างจนเกินไปเพื่อจำกัดความอำเลียงของระบบที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต การเก็บข้อมูลจากพนักงานดีเด่นในแต่ละบริษัท ยังช่วยสร้างคุณลักษณะของพนักงานที่เหมาะสมกับบริษัทนั้น ๆ เพื่อให้ผู้สมัครและบริษัทมีพนักงานที่เหมาะสมกับงานอย่างแท้จริง

แม้การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการคัดคนเข้าทำงานจะเป็นเรื่องใหม่และยังต้องพัฒนาในด้านเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการเท่านั้น โดยยังคงต้องมีการสัมภาษณ์จากผู้คัดเลือกอยู่ แต่การใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในกรณีนี้ ก็สามารถช่วยให้คนที่ไม่มีโอกาสหรือขาดต้นทุนชีวิตที่ดี ได้มีตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเองได้มากขึ้น

ที่มาภาพเปิด : digitaltrends.com/

ที่มา : บทความ “A Startup Claims to Have Finally Figured out How to Get Rid of Bias in Hiring With Artificial Intelligence” โดย Leanna Garfield จาก businessinsider.com 
pymetrics.com

เรื่อง : นพกร คนไว