พลาสติกชีวภาพ

M

Biodegradable Plastic Net

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Scratch Resistance
 • UV Resistance
 • Eco-friendly
M

Biodegradable Plastic Products

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Hardness
 • UV Resistance
 • Glossiness
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
 • Eco-friendly
M

Bioleather

 • คุณสมบัติ
 • Fire Resistance
M

BioPBS

 • คุณสมบัติ
 • Fire Resistance
M

BioPlus Bag

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Scratch Resistance
 • UV Resistance
 • Eco-friendly
M

BiowareTM

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Hardness
 • UV Resistance
 • Eco-friendly
M

Color Rich

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Thermal Conductivity
 • Electrical Conductivity
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
M

EcoAbsolute

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • UV Resistance
 • Glossiness
 • Acoustic Resistance
 • Eco-friendly
M

FarHorm® - Bio Cellulose Sheet

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Transparency
 • UV Resistance
 • Eco-friendly
M

เซลลูโลสชีวภาพ

 • คุณสมบัติ
 • Water Resistance
 • UV Resistance
 • Eco-friendly