ไม้

3D Reclaimed Wood Mosaic Tile

ผู้ประกอบการ : BPS Milcom Co., Ltd

3D Teak Board

ผู้ประกอบการ : Fasttechno Co.,Ltd.

ANTIQUE COLORS

ผู้ประกอบการ : DEESAWAT Industries Co., Ltd.

Antique flooring from recycled wood

ผู้ประกอบการ : DEESAWAT Industries Co., Ltd.

Art Wood

ผู้ประกอบการ : Golden Vetiver Grass Board Industry Co.,Ltd.

Arto

ผู้ประกอบการ : M.C. Udomthrap Co., Ltd

Bamboo Panel

ผู้ประกอบการ : Fasttechno Co.,Ltd.

Bambunique Board

ผู้ประกอบการ : Natural Unit Co., Ltd.

Bio-composite Board

ผู้ประกอบการ : Kokoboard Co., Ltd.

Biowood

ผู้ประกอบการ : GRM (Thailand) Co., Ltd.