การจัดแสดง Material Futures 2024

การจัดแสดง Material Futures 2024

  • 27 ม.ค. - 31 มี.ค. 2567

ปัญหามลพิษทางอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เราต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ทั้งเรื่องฝุ่น PM2.5 สภาพอากาศที่แปรปรวน และอุณหภูมิที่ร้อนขึ้น ทำให้ผู้คนตระหนักถึงการเลือกใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพและสังคมกันมากขึ้น 

พบกับ 4 นวัตกรรมวัสดุและเทคโนโลยีสำหรับเมืองน่าอยู่ ที่ตอบโจทย์ความท้าทายในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำของชุมชนและเมือง 

- Solar N-Coat สารเคลือบป้องกันน้ำและฝุ่น 

- การปฏิวัตินวัตกรรมสำหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

- BioTAN+ Leather

- กราฟีนในวัสดุก่อสร้าง

การออกแบบและพัฒนาวัสดุและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ส่งเสริมเรื่องความยั่งยืน คุณภาพอากาศ และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งยังสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของเมืองและสิ่งแวดล้อม เช่น หนังสัตว์ที่ผ่านกระบวนการฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมแฟชั่น เทคโนโลยีนาโนที่พัฒนาให้มีคุณสมบัติสำหรับใช้ในงานวัสดุอาคารและธุรกิจพลังงานสะอาด กราฟีนที่ช่วยต่อยอดสู่การพัฒนาวัสดุคาร์บอนต่ำในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบให้สามารถนำมารีไซเคิลได้และสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค ฯลฯ จึงนับว่าเป็นนวัตกรรมที่ล้วนตอบโจทย์การเป็นเมืองที่ “น่าอยู่” มากยิ่งขึ้น ทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่าคนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี

การจัดแสดง Material Futures 2024 
27 มกราคม - 31 มีนาคม 2567 (ปิดวันจันทร์) เวลา 10.30 - 19.00 น.
TCDC กรุงเทพฯ Material Design Innovation Center (MDIC) ชั้น 2 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อีเมล: infomaterials@cea.or.th
โทร. 02-105-7400 ต่อ 241