โลหะ

ALPOLIC/fr

ผู้ประกอบการ : B.F.M. Co., Ltd.

Burn

ผู้ประกอบการ : V.S. Crafts

Expanded Metal

ผู้ประกอบการ : V & P Expanded Metal Co., Ltd.

Illuminating Stair Nose

ผู้ประกอบการ : Alusite Precision Co., Ltd.

Metal Lath

ผู้ประกอบการ : V & P Expanded Metal Co., Ltd.

Metal Plank

ผู้ประกอบการ : V.P.C. Group Co., Ltd.

Metiles

ผู้ประกอบการ : Inno Composite Co., Ltd.

SHANNTA Silver Clay

ผู้ประกอบการ : Thammasorn Nanosolutions Co.,Ltd.

Square Corner Trim

ผู้ประกอบการ : Napavas Product Co., Ltd.

Stainless Steel Border

ผู้ประกอบการ : Napavas Product Co., Ltd.