วัสดุธรรมชาติอื่นๆ

เชือกกล้วย

ผู้ประกอบการ : กลุ่มเชือกกล้วยกระดังงา

เชือกถัก

ผู้ประกอบการ : Thai Chareon Leather Dealer Registered Ordinary Partnership

เชือกแบน

ผู้ประกอบการ : Thai Chareon Leather Dealer Registered Ordinary Partnership

เชือกปอธรรมชาติถัก

ผู้ประกอบการ : Wickerwork Baantaong

ซิลค์ พลาสเตอร์ (Silk Plaster)

ผู้ประกอบการ : Prime Engineering Company Limited

ดอกไม้กวาด (ดอกแขม)

ผู้ประกอบการ : กลุ่มทำไม้กวาดบ้านนาอ้อ

ดอกไม้ใบยางบ้านโพธิ์

ผู้ประกอบการ : Rubber Leaf Flower Ban Pho Community Enterprise

ด้ายและเชือกจากป่านศรนารายณ์

ผู้ประกอบการ : Sirichai Wattna and Sons Co., Ltd.

ดินน้ำมันชีวภาพ

ผู้ประกอบการ : ผศ.ดร. ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดินปั้น

ผู้ประกอบการ : Chawa