วัสดุธรรมชาติอื่นๆ

Coconut Coir Mat

ผู้ประกอบการ : Victory Industrial Co., Ltd.

Cubic zarconia

ผู้ประกอบการ : Malik Gems Impex Company Limited

Eco 2 Surface®

ผู้ประกอบการ : The Clover Co., Ltd.

GemsArt Jewelry & GemsArt Products

ผู้ประกอบการ : Than Thong Arts Co., Ltd.

Hand crafted product from Sesbania Trees

ผู้ประกอบการ : Prosper Co., Ltd.

Hand crafted product from Talipot Palm Leaves

ผู้ประกอบการ : Prosper Co., Ltd.

Magic Block

ผู้ประกอบการ : P. Rainbow Co., Ltd.

Riceware

ผู้ประกอบการ : Out of the Green Box Co., Ltd.

SALTSTONE

ผู้ประกอบการ : Ngern Ma Business Co., Ltd.

Synthetic Stone

ผู้ประกอบการ : Malik Gems Impex Company Limited