วัสดุธรรมชาติอื่นๆ

Coconut Coir Mat

ผู้ประกอบการ : Victory Industrial Co., Ltd.

Cubic zarconia

ผู้ประกอบการ : Malik Gems Impex Company Limited

Eco 2 Surface®

ผู้ประกอบการ : The Clover Co., Ltd.

GemsArt Jewelry & GemsArt Products

ผู้ประกอบการ : Than Thong Arts Co., Ltd.

Hand crafted product from Sesbania Trees

ผู้ประกอบการ : Prosper Co., Ltd.

Hand crafted product from Talipot Palm Leaves

ผู้ประกอบการ : Prosper Co., Ltd.

Magic Block

ผู้ประกอบการ : P. Rainbow Co., Ltd.

SALTSTONE

ผู้ประกอบการ : Ngern Ma Business Co., Ltd.

Synthetic Stone

ผู้ประกอบการ : Malik Gems Impex Company Limited

กกถักเปียสานโครงหวาย

ผู้ประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหญ้าปล้อง

กกทอลายขิด

ผู้ประกอบการ : Ban Tha Worn Sa Muk Kee Group

กกพันเกลียว

ผู้ประกอบการ : เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากกกตำบลทุ่งวัง

กระจูด บ้านเนินธัมมัง

ผู้ประกอบการ : Noen Tham Mang Group

กระจูดจักสาน

ผู้ประกอบการ : Ban Mab Lao Cha On Krajood Basketwork Group

กระจูดบ้านห้วยลึก

ผู้ประกอบการ : Ban Huay Luek Krajood Handicraft Community Enterprise

กระจูดวรรณี

ผู้ประกอบการ : VARNI Southern Wickery