ซีเมนต์

3D Printing Extrusion Mortar (ปูนมอร์ตาร์สามมิติ)

ผู้ประกอบการ : ศูนย์วิจัยนวัตกรรม บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด

CELLOCRETE

ผู้ประกอบการ : Cellocrete Thai Co., Ltd.

C-Lite

ผู้ประกอบการ : C-Lite Co., Ltd.

Crocodile FlexShield

ผู้ประกอบการ : Cera C-CURE Co., Ltd.

D-saic 3D Mosaic Tile

ผู้ประกอบการ : Dreaming Industry Co., Ltd.

EKOBLOK

ผู้ประกอบการ : Eco Mat Company Limited

Fibre Cement

ผู้ประกอบการ : Diamond Building Products Public Company

GRC (Glass Fiber Reinforced Concrete)

ผู้ประกอบการ : NRY Trading Co., Ltd.

la terre finishing plaster

ผู้ประกอบการ : La Terre SA Co., Ltd.

Melann Sand Stone Art

ผู้ประกอบการ : ACMELANN INTERTRADE COMPANY LIMITED

Ornamental Tile

ผู้ประกอบการ : Sin pongsatorn Co., Ltd.

Smile Board

ผู้ประกอบการ : Panel World Co., Ltd.

Solid Floor: Primebase

ผู้ประกอบการ : Roca10 Co., Ltd.

TOA Flexi Stone

ผู้ประกอบการ : TOA Paint (Thailand) Co., Ltd.