ไม้

3D Reclaimed Wood Mosaic Tile

ผู้ประกอบการ : BPS Milcom Co., Ltd

3D Teak Board

ผู้ประกอบการ : Fasttechno Co.,Ltd.

ANTIQUE COLORS

ผู้ประกอบการ : DEESAWAT Industries Co., Ltd.

Antique flooring from recycled wood

ผู้ประกอบการ : DEESAWAT Industries Co., Ltd.

Art Wood

ผู้ประกอบการ : Golden Vetiver Grass Board Industry Co.,Ltd.

Arto

ผู้ประกอบการ : M.C. Udomthrap Co., Ltd

Bamboo Panel

ผู้ประกอบการ : Fasttechno Co.,Ltd.

Bambunique Board

ผู้ประกอบการ : Natural Unit Co., Ltd.

Bio-composite Board

ผู้ประกอบการ : Kokoboard Co., Ltd.

Biowood

ผู้ประกอบการ : GRM (Thailand) Co., Ltd.

Cabonyx

ผู้ประกอบการ : V.P. Wood Co., Ltd.

Crushed Bamboo Panel

ผู้ประกอบการ : Thai Bamboo and Wood Products Co., Ltd

Direct print on PB and MDF

ผู้ประกอบการ : Vanachai Group Co., Ltd.

Formica Reclaimed Denim Fiber Laminate

ผู้ประกอบการ : Formica (Thailand) Co., Ltd.

FSC-certified solid rubber wood flooring

ผู้ประกอบการ : BNS Wood Industry Co., Ltd.

Green Board

ผู้ประกอบการ : Green Board (Thailand) Co., Ltd.